Plan lekcji dla klas
PLAN LEKCJI DLA KLAS


Legenda do planu lekcji:

Klasy – Oznaczenia

Szkoła Podstawowa

Oddział rewalidacyjno – wychowawczy – Od

Oddział przedszkolny – O

Klasa II - III um– 3U

Klasa II - III lek– 3L

Klasa II  - III aut – 3au

Klasa IV –V um – 5U

Klasa V- VI aut – 6au

Klasa VI um – 6U

Klasa IV – VI lek – 6L

Gimnazjum

Klasa I – III lek – 1 -2GL, 3GL

Klasa II - III um – 2GU

Klasa  III um – 3GU

Klasa II  - III aut – 3Gau

Przysposabiająca do pracy

Klasa PP1a – P1A

Klasa PP1b – P1B

Klasa PP(I-III) – P3A

Klasa PP(II –III) – P3B

Klasa PPIII aut - Pau

Oznaczenia zajęć

Rehabilitacja - Reh

Integracja Sensoryczna -  SI

Alternatywne Metody Komunikacji - AAC

Logopedia - L

Gimnastyka Korekcyjna - Kor

Wspomaganie Komputerowe Rozwoju - WK

Rewalidacja - Rew

Biblioterapia - B

Trening Umiejętności Społecznych - TUS