Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze


Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze organizowane są dla uczniów, którzy mają znaczne trudności w uzyskaniu osiągnięć z zakresu określonych zajęć edukacyjnych. Zajęcia prowadzone są przez nauczyciela właściwych zajęć edukacyjnych.
Opieką dydaktyczno-wyrównawczą w naszej szkole, objęte są dzieci, u których zauważa się trudności w nauce czytania, pisania, liczenia. Na zajęciach usprawniane są również sfery: motoryczna, manualna oraz emocjonalna