Wczesne Wspomaganie Rozwoju


W roku szkolnym 2010/2011 szkoła poszerzyła ofertę o kompleksowe działania z zakresu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka w wieku od 0 do 7 lat ( dla dzieci posiadających opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej) i oddział zerowy.

Wczesne Wspomaganie Rozwoju
dziecka pozwala na:
  • Lepsze wykorzystanie możliwości rozwojowych dziecka;
  • Rozwijanie kompetencji komunikacyjnej dziecka;
  • Uzyskanie pełnej dojrzałości do podjęcia obowiązków szkolnych;
  • Zapobieganie trudnościom w funkcjonowaniu dziecka w przedszkolu ;
  • Uzyskanie przez dziecko umiejętności, których nie nabyłoby bez pomocy.