Statut ZS


STATUT
ZESPOŁU SZKÓŁ W ERMINOWIE


uchwala_zmiany_w_statucie.doc


ROZDZIAŁ I

NAZWA I STRUKTURA PLACÓWKI


§ 1


Zespół Szkół zwany dalej „Zespołem” jest placówką publiczną dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim. W skład Zespołu wchodzą: Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Szkoła Przysposabiająca do Pracy. W Szkole Podstawowej nauka trwa 6 lat, w Gimnazjum – 3 lata, w Szkole Przysposabiającej do Pracy – 3 lata.

§ 2

Zespół ma swoją siedzibę w Erminowie 1.

§ 3

Organem założycielskim i prowadzącym jest Starosta Powiatowy w Sochaczewie, organem sprawującym nadzór dydaktyczny jest Mazowieckie Kuratorium Oświaty.

§ 4

W nazwie Zespołu umieszczonej na tablicy jest zapis: Zespół Szkół w Erminowie.

§ 5

W skład szkoły wchodzą:
1) zasoby materialne tj. składniki majątkowe szkoły stanowiące jej własność,
2) zasoby ludzkie tj. pracownicy szkoły, uczniowie i inne osoby związane z jej działalnością,
3) zasoby finansowe stanowiące źródła pokrycia potrzeb szkoły.

§ 6

Zasady ewidencji i gospodarowania składnikami majątkowymi określa Starosta Powiatowy w Sochaczewie.

§ 7

W strukturze Zespołu funkcjonują:
1) Szkoła Podstawowa Specjalna zwana dalej „Szkołą Podstawową”, z Oddziałem rewalidacyjno – wychowawczym zwanym dalej „Oddziałem”
2) Gimnazjum Specjalne zwane dalej „Gimnazjum”,
3) Szkoła Przysposabiająca do Pracy,
4) punkt filialny przy Szpitalu Miejskim w Sochaczewie zwany dalej „punktem filialnym”,
W SZKOLE MOGĄ BYĆ UTWORZONE:
1) oddziały dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami zachowania,
2) oddział przedszkolny.

§ 8

Zespół funkcjonuje w zakresie kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego.
1) Przyjęcia do Zespołu odbywają się na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej i wniosku rodziców (opiekunów prawnych),
2) Do Szkoły Podstawowej mogą uczęszczać uczniowie od klas I – VI, od 7 do 18 rż.
3) Do oddziału rewalidacyjno – wychowawczego mogą uczęszczać uczniowie do ukończenia 25 lat,
4) Do Gimnazjum mogą uczęszczać uczniowie klas I – III, od 12 rż. do 21 rż.
5) Do Szkoły Przysposabiającej do Pracy mogą uczęszczać uczniowie klas I-III, do 24 rż.

§ 9

Punkt filialny przy Szpitalu Miejskim funkcjonuje w zakresie szkoły podstawowej w tygodniowym wymiarze godzin zatwierdzonych w projekcie organizacji na dany rok szkolny.

§ 10

Opiekę pielęgniarską nad uczniami szkoły sprawuje zatrudniona w szkole pielęgniarka.

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA ZESPOŁU


§ 11

1. Celem Zespołu jest przygotowanie uczniów do życia w integracji ze społeczeństwem. Dla osiągnięcia tego celu Zespół umożliwia uczniom osiągnięcie wszechstronnego rozwoju w dostępnym dla nich zakresie poprzez:
1) pobudzanie aktywności poznawczej i rozwoju zainteresowań,
2) zapoznanie ze sposobami korzystania z różnych źródeł informacji,
3) kształtowanie umiejętności nawiązywania prawidłowych kontaktów z otoczeniem i szacunku dla środowiska przyrodniczego,
4) ukazywanie powszechnie akceptowanych norm moralnych dla ich przyswojenia i stosowania,
5) kształtowanie poczucia odpowiedzialności za własne życie i losy państwa poprzez:
a) ukazywanie potrzeby zabezpieczenia własnego życia w sensie fizycznym i materialnym,
b) ukazywanie konieczności rezygnowania z niektórych własnych potrzeb dla dobra ogółu,
6) wdrażanie do pełnienia podstawowych ról społecznych dziecka w rodzinie, ucznia w szkole, pracownika w zakładzie pracy, ojca i matki w rodzinie, obywatela kraju.
2. Przygotowuje do wyboru zawodu poprzez:
1) wykorzystanie zajęć lekcyjnych techniki do:
a) praktycznego zaznajamiania z powszechnie występującymi materiałami, narzędziami, bezpiecznymi sposobami pracy z użyciem narzędzi i urządzeń,
b) poznania warunków pracy oraz niezbędnych do jej wykonania predyspozycji zawodowych i zdrowotnych w czasie praktycznych zajęć i wycieczek zawodoznawczych,
c) organizowanie konkursów, zeszytów zawodoznawczych, wycieczek do zasadniczych szkół zawodowych w tym specjalnych,
2) pracę wychowawców klas w zakresie kierowania procesem wyboru zawodu przez uczniów z udziałem rodziców, lekarza, psychologa.

§ 12

Zadania szczegółowe realizowane w pracy dydaktycznej, rewalidacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej i profilaktycznej zależą od rodzaju i stopnia zaburzeń rozwojowych uczniów. W tym zakresie Zespół:
1) zapewnia opiekę psychologa w poradni psychologiczno – pedagogicznej, pedagoga i psychologa szkolnego, reedukatora i logopedy oraz innych specjalistów,
2) poprzez prowadzenie zajęć reedukacyjnych stara się likwidować bądź łagodzić skutki zaburzeń przejawiających się w trudnościach w nauce czytania i pisania,
3) uczniom z wadami wymowy organizuje zajęcia logopedyczne,
4) uczniom niemówiącym zapewnia się naukę alternatywnych metod komunikacji,
5) organizuje zajęcia w zakresie gimnastyki korekcyjnej dzieci z wadami postawy,
6) organizuje zajęcia rehabilitacyjne dla uczniów niepełnosprawnych ruchowo,
7) uczniom zainteresowanym sportem organizuje zajęcia SKS (Szkolnego Klubu Sportowego)
8) uczniom, którzy mają trudności w nauce zapewnia pomoc wyrównawczą z języka polskiego i matematyki,
9) obejmuje szczególną opieką wychowawczą uczniów sprawiających trudności wychowawcze, pochodzących z rodzin moralnie zagrożonych i wychowawczo niewydolnych,
10) wykorzystuje wszystkie dostępne środki w celu objęcia dożywieniem (obiad) uczniów pochodzących z rodzin zaniedbanych wychowawczo,
11) organizuje opiekę pielęgniarską i lekarską wszystkim uczniom,
12) poprzez lekarza Zespołu, będącego w Ośrodku Zdrowia, kieruje do specjalistycznych form opieki lekarskiej uczniów wymagających takiej pomocy,
13) dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców (opiekunów prawnych) lub dojazdu do szkoły, Zespół organizuje świetlicę (liczba godzin zatwierdzona w arkuszu organizacji szkoły).

§ 13

Dla realizowania celów i zadań zawartych w §12 i §13 z uwzględnieniem optymalnych warunków rozwoju ucznia, zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia:
1) Dyrektor Zespołu powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednego nauczyciela, zwanego dalej wychowawcą klasy, który - jeżeli nie zaistnieją poważne przeszkody organizacyjne - prowadzi swój oddział przez cały tok nauczania,
2) Zespół zapewnia uczniom bezpośrednią i stałą opiekę w czasie ich pobytu w szkole, a także podczas zajęć poza terenem szkoły. Zespół odpowiada za bezpieczeństwo ucznia od momentu jego przyjścia do momentu jego wyjścia ze szkoły. Opiekę wychowawczą na terenie szkoły sprawują i nad bezpieczeństwem ucznia czuwają:
a) podczas zajęć dydaktyczno – wychowawczych nauczyciele prowadzący te zajęcia,
b) podczas przerw międzylekcyjnych – nauczyciele wyznaczeni do pełnienia w poszczególnych rejonach dyżurów wg ustalonego harmonogramu,
c) podczas prowadzenia zajęć poza terenem szkoły oraz w trakcie wycieczek nauczyciele prowadzący te zajęcia z uwzględnieniem szczegółowych przepisów BHP w tym zakresie.
3) Zwolnienie uczniów z obowiązkowych zajęć może nastąpić w szczególnie uzasadnionych przypadkach:

a) poszczególnych uczniów zwalnia Dyrektor szkoły, wychowawca klasy lub nauczyciel danych zajęć edukacyjnych na pisemny wniosek rodziców, w którym podano przyczynę zwolnienia oraz dzień i godzinę wyjścia ze szkoły,
b) klasę szkolną z pierwszych lub ostatnich godzin lekcyjnych, zwalnia za zgodą dyrektora wychowawca klasy, po uprzednim poinformowaniu rodziców o zmianie planu w określony dzień,
c) zwolnienie ucznia z zajęć z zamiarem odbycia przez niego innych zajęć w szkole u innego nauczyciela jest dopuszczalne tylko po uzgodnieniu tego z nauczycielem lub bibliotekarką.

§ 14

Edukacja w punkcie filialnym obejmuje treści dydaktyczne, wychowawcze i terapeutyczne zgodnie zasadami pedagogiki terapeutycznej: zajęcia odbywają się w Sali lekcyjnej odpowiednio przystosowanej lub przy łóżku pacjenta. Wolne chwile dzieci i młodzież wykorzystują na pracę i relaks z komputerem.
1) Podstawowym celem działalności pedagogicznej w punkcie filialnym jest możliwie najpełniejsza realizacja programu kształcenia i wychowania oraz wspomagania – w dostępnym nauczycielom zakresie – procesu leczenia i rehabilitacji pacjentów.
2) Działalność pedagogiczna powinna być dostosowana do stanu zdrowia oraz warunków psychofizycznych pacjentów
3) W realizacji zadań należy zwrócić szczególną uwagę na:
a) umożliwienie prawidłowej adaptacji dziecka w placówce leczniczej
b) zapobieganie powstawania ujemnych skutków wynikających z faktu izolacji lub samej choroby
c) dostosowanie treści kształcenia do poziomu opanowania materiału nauczania i indywidualnych możliwości wysiłkowych pacjentów
4) Oddziaływanie pedagogiczne muszą być organizowane w porozumieniu z ordynatorem Oddziału i lekarzem prowadzącym leczenie chorych uczniów

ROZDZIAŁ III

ORGANY ZESPOŁU


§ 15

Organami Zespołu są:
1) Dyrektor
2) Rada Pedagogiczna
3) Samorząd Uczniowski
4) Rada Rodziców

§ 16

Dyrektor Zespołu:
1) jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu prawa pracy dla wszystkich pracowników zatrudnionych w placówce,
2) jest kierownikiem „państwowej jednostki organizacyjnej” w rozumieniu Kodeksu Postępowania Administracyjnego w odniesieniu do uczniów i nauczycieli,
3) pełni funkcję Dyrektora punktu filialnego,
4) jest służbowym przełożonym wszystkich nauczycieli, uczniów i pracowników,
5) prezentuje Zespół wobec pracowników i uczniów oraz reprezentuje Zespół na zewnątrz,
6) kieruje działalnością rady pedagogicznej jako jej przewodniczący oraz kieruje realizacją jej uchwał,
7) organizuje działalność Zespołu w zakresie kształcenia, wychowania, profilaktyki, rewalidacji i opieki,
8) zapewnia organizacyjne, materialne, techniczne i kadrowe warunki sprawnej i efektywnej realizacji zadań placówki,
9) zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki wszystkim pracownikom i uczniom,
10) sprawuje nadzór administracyjny i pedagogiczny w szkole,
11) dokonuje oceny pracy i sprawności zawodowej podległych pracowników,
12) dokonuje podziały zadań na poszczególne stanowiska pracy i przydziału czynności służbowych wszystkim pracownikom,
13) organizuje kancelarię szkoły, składnicę akt i obsługę finansowo – księgową,
14) kieruje bieżącą działalnością Zespołu,
15) realizuje inne zadania wynikające z przepisów prawa lub poleceń wyższych przełożonych.

§ 17

W realizacji zadań Dyrektor Zespołu ma prawo:
1) dokonać podziału zadań na poszczególne stanowiska pracy oraz dokonać podziału obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności wszystkim pracownikom,
2) powołać nauczycieli i wychowawców na stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze w Zespole za zgodą Organu Prowadzącego.
3) zatrudniać, zwalniać oraz dokonywać zmian w stosunku pracy nauczycieli oraz innych pracowników na warunkach określonych w przepisach szczegółowych,
4) zawiesić realizację uchwały Rady Pedagogicznej, jeśli jest sprzeczna z przepisami prawa lub interesem Zespołu i o swojej decyzji powiadomić Kuratora Oświaty w Warszawie oraz Starostę Powiatowego w celu podjęcia przez ten organ ostatecznej decyzji,
5) przyznawać pracownikom nagrody i wyróżnienia oraz premie pieniężne,
6) wymierzać kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom Zespołu stosownie do postanowień Kodeksu Pracy,
7) skreślać ucznia z listy uczniów na podstawie uchwały rady pedagogicznej w przedmiotowej sprawie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
8) dysponować składnikami majątkowymi i funduszami Zespołu w granicach przewidzianych przepisami szczegółowymi.

§ 18

Dyrektor Zespołu ponosi odpowiedzialność za:
1) dobór nauczycieli i innych osób na stanowiska kierownicze w Zespole,
2) właściwą organizację pracy w Zespole i jakość osiągniętych wyników jego działalności,
3) dobór zadań do planu pracy Zespołu i jego realizację,
4) skuteczność nadzoru pedagogicznego i administracyjnego w Zespole,
5) zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki pracownikom i uczniom,
6) kształtowanie właściwej atmosfery pracy i stosunków międzyludzkich wśród pracowników Zespołu i wśród uczniów,
7) realizację potrzeb socjalnych pracowników i uczniów Zespołu związanych z wykonywaniem pracy zawodowej i nauką,
8) właściwe gospodarowanie składnikami majątkowymi i zasobami finansowymi szkoły oraz ich zabezpieczenie przed kradzieżą, zaginięciem, zniszczeniem lub uszkodzeniem,
9) opracowanie, klasyfikowanie, składanie, przechowywanie i zabezpieczenie dokumentacji Zespołu w kancelarii,
10) opracowanie arkuszu organizacyjnego placówki do 30 kwietnia każdego roku,
11) ustalenie tygodniowego rozkładu zajęć określającego organizację zajęć edukacyjnych, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

§ 19

1. Wszyscy nauczyciele pracujący w Zespole tworzą Radę Pedagogiczną.
2. Rada Pedagogiczna:
1) jest wewnętrznym kolegialnym organem szkoły powołanym do rozpatrywania, oceniania o rozstrzyganiu wszystkich spraw dotyczących statutowej działalności zespołu, nie zastrzeżonych dla innych organów wewnętrznych, w szczególności dotyczących kształcenia, wychowania, opieki i rewalidacji,
2) podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej 2/3 jej członków,
3) podejmuje decyzje stanowiące, opiniujące i wnioskujące,
3. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należą sprawy:
1) zatwierdzanie regulaminów wewnętrznych placówki,
2) zatwierdzanie szkolnego zestawu programów nauczania i szkolnego zestawu podręczników, obowiązującego przez 3 lata szkolne,
3) zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
4) zatwierdzanie planów pracy Zespołu,
5) opracowanie szczegółowych zasad oceniania w Zespole,
6) zatwierdzenie planu organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli realizowanego w ramach działalności samokształceniowej rady pedagogicznej,
7) podejmowanie decyzji o skreśleniu ucznia z listy uczniów w przypadkach innych niż to wynika z ukończenia szkoły,
8) uchwalenie programu wychowawczego Zespołu i programu profilaktyki po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.
4. Do kompetencji opiniujących rady pedagogicznej należą sprawy:
1) organizacji pracy Zespołu, a w tym tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
2) projekt planu finansowego Zespołu w szczególności zaś podziału środków na zakupy rzeczowe,
3) odznaczeń, nagród i wyróżnień,
4) projektu przydziału czynności służbowych nauczycielom tj. zajęć dydaktycznych, wychowawczych, rewalidacyjnych i opiekuńczych realizowany w ramach wynagrodzenia zasadniczego jak też płatnych dodatkowo.
5. Do kompetencji wnioskujących Rady Pedagogicznej należą sprawy:
1) odwołanie Dyrektora Zespołu z funkcji kierowniczej w Zespole,
2) odwołanie nauczycieli i wychowawców z innych funkcji kierowniczych pełnionych w Zespole,
3) dokonania oceny pracy nauczyciela zaniedbującego się w realizacji przewidzianych mu zadań poza normalnym trybem, w celu dyscyplinowania realizacji zadań Zespołu,
6. Pracą Rady Pedagogicznej kieruje przewodniczący rady, którym jest Dyrektor Zespołu,
7. Rada może zgłosić w formie uchwały wotum nieufności w stosunku do każdego nauczyciela, w tym również nauczyciela pełniącego funkcję kierowniczą w Zespole, jeżeli narusza on przepisy obowiązujące lub zaniedbuje swoje obowiązki,
8. Rada może zgłosić swoich kandydatów do powierzenia im funkcji kierowniczej w Zespole oraz może wystąpić z wnioskiem do Kuratora Oświaty i Starosty Powiatowego o odwołanie z funkcji Dyrektora oraz do Dyrektora o odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej w placówce,
9. Szczegółową organizację posiedzeń rady określa regulamin będący załącznikiem nr 1.

§ 20

1. Wszyscy uczniowie Zespołu mogą tworzyć Samorząd Uczniowski. Uczniowie niepełnosprawni intelektualnie w stopniu głębszym nie mają obowiązku uczestnictwa w strukturach Samorządu.
2. Samorząd wybiera ze swego grona organy wykonawcze Samorządu.
3. Zasady wybierania tych organów oraz ich funkcjonowania, zakres działania i zadania określa regulamin Samorządu uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.
4. Regulamin Samorządu Uczniowskiego nie może być sprzeczny ze statutem Zespołu.
5. Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami uczniów wobec Dyrektora, Rady Pedagogicznej i nauczycieli w sprawach dotyczących funkcjonowania Zespołu i realizacji spraw uczniowskich.
6. Do najważniejszych zadań Samorządu Uczniowskiego należą sprawy:
1) przedstawianie Dyrektorowi i Radzie Pedagogicznej swoich uwag i wniosków dotyczących funkcjonowania Zespołu i realizacji praw uczniowskich,
2) kształtowanie umiejętności zespołowego działania i samodzielnego rozwiązywania problemów własnych i stwarzania warunków do wyzwalania aktywności społecznej uczniów, organizowanie uczniów do jak najlepszego wypełniania obowiązków uczniowskich,
3) zapoznanie się z programem nauczania i wymaganiami regulaminu oceniania , klasyfikowania i promowania uczniów,
4) przedstawienie Dyrektorowi Zespołu i Radzie Pedagogicznej uwag i wniosków dotyczących oceniania wiedzy i umiejętności uczniów , ustalania kryteriów i mierników ocen, ich jawności i uzasadnienia,
5) opiniowanie programu wychowawczego szkoły programu profilaktyki,
6) organizowanie działalności kulturalnej i oświatowej, sportowej, rozrywkowej w uzgodnieniu z Dyrektorem Zespołu,
7) redagowanie i wydawanie własnej gazetki.
7. Szczegółowy zakres zadań oraz zasady funkcjonowania Samorządu Uczniowskiego określa regulamin stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego Statutu

§ 21

1. W Zespole działa Rada Rodziców.
2. Rada Rodziców uchwala szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do tego organu oraz regulamin swojej działalności (zał. 3 do statutu)
3. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.
4. Rada Rodziców posiada następujące kompetencje:
1) występowanie do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły,
2) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczego szkoły oraz programu profilaktyki,
3) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania w szkole,
4) opiniowanie programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki,
5) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły,
6) wydawanie opinii dotyczących nauczycieli
5. Rada Rodziców w realizacji swoich działań współdziała z Dyrektorem Zespołu i Radą Pedagogiczną dla uzyskania jak najlepszych wyników swojej działalności.

ROZDZIAŁ IV

PRACOWNICY ZESPOŁU


§ 22

Pracownikami Zespołu są:
1) pracownicy pedagogiczni – wicedyrektor, nauczyciele, nauczyciel bibliotekarz, psycholog, pedagog, logopeda, reedukator, rehabilitant
2) pracownicy administracyjni i obsługi

§ 23

1. W Zespole może być utworzone stanowisko wicedyrektora.
2. Stanowiska wicedyrektorów szkoły tworzy się w zależności od liczby oddziałów i za zgodą organu prowadzącego.
3. Dyrektor za zgodą organu prowadzącego może tworzyć dodatkowe stanowiska kierownicze i inne.
4. Stanowisko wicedyrektora oraz inne stanowiska kierownicze powierza i odwołuje Dyrektor, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.
5. Do każdego utworzonego stanowiska Dyrektor sporządza zakres obowiązków i kompetencji.
6. O zakresie obowiązków i kompetencji Dyrektor informuje Radę Pedagogiczną.
7. Do kompetencji wicedyrektora należy w szczególności:
1) przyjęcie na siebie zadań Dyrektora w czasie jego nieobecności, z wyłączeniem spraw kadrowych i finansowych
2) koordynowanie i monitorowanie obszaru działalności pedagogicznej nauczycieli, wychowawców klas oraz biblioteki szkolnej, wynikający ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego
3) kontrolowanie dokumentacji przebiegu nauczania prowadzonej przez pracowników
4) współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz szkolną służbą zdrowia
5) wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora
8. Szczegółowy zakres kompetencji wicedyrektora określa Dyrektor, powierzając to stanowisko.
9. Wicedyrektor szkoły podlega bezpośrednio dyrektorowi szkoły.
10. Wicedyrektor ponosi odpowiedzialność służbową i materialną w zakresie swoich obowiązków i kompetencji.

§ 24

Nauczyciele:
1) realizują zadania wynikające z postanowień Konstytucji RP, powszechnej Deklaracji Praw Człowieka , postanowień art. 6 ust. 1 Karta Nauczyciela, Ustawy Oświatowej i Konwencji Praw Dziecka,
2) kierują całokształtem poczynań uczniów w procesie zdobywania wiedzy i umiejętności i ponoszą odpowiedzialność za jakość i wyniki swojej pracy pedagogicznej,
3) dbają o rozwój fizyczny i umysłowy uczniów w szczególności zaś o ich życie, zdrowie i bezpieczeństwo,
4) dokonują rozpoznania aktualnych potrzeb uczniów, a także ich uzdolnień i zainteresowań oraz stwarzają warunki zaspakajania tych potrzeb oraz rozwoju uzdolnień i zainteresowań,
5) rzetelnie przygotowują się do zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, a w kontaktach z uczniami sprzyjają rozbudzaniu i wyzwalaniu aktywności poznawczej w toku pracy lekcyjnej i pozalekcyjnej,
6) często i systematycznie oraz sprawiedliwie, na podstawie jasnych i czytelnych kryteriów i mierników ocen, oceniają wiedzę i umiejętności uczniów, będące podstawą klasyfikacji i promowania,
7) dbają o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkoły,
8) doskonalą własne umiejętności pedagogiczne oraz podnoszą poziom swojej wiedzy merytorycznej,
9) prowadzą pracę dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą i są odpowiedzialni za jakość tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych ich opiece uczniów,
10) opuszczenie miejsca pracy przez nauczyciela (wyjście w trakcie zajęć) jest możliwe pod warunkiem, że Dyrektor wyrazi na to zgodę, a opiekę nad klasą przejmie w tym czasie inny pracownik szkoły,
11) nauczyciel nie może wyprosić ucznia z klasy, jeżeli nie jest w stanie zapewnić mu odpowiedniej opieki,
12) prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie zestawu programu nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb,
13) tworzą zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo – zadaniowe,
14) pracę zespołu koordynuje przewodniczący powołany przez dyrektora na wniosek zespołu,
15) dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej w ciągu całego trzyletniego cyklu nauczania opiekę wychowawczą winien sprawować jeden nauczyciel,
16) w uzasadnionych przypadkach jeżeli w zespole klasowym są uczniowie o sprzężonym upośledzeniu albo nadpobudliwi psychoruchowo dozwolone jest prowadzenie zajęć przez dwóch nauczycieli.

§ 25

1. Zespół klasowy uczniów na swojego opiekuna ustalonego przez Dyrektora Zespołu spośród nauczycieli pracujących w szkole, zwanego dalej „wychowawcą klasy”.
2. Do najważniejszych zadań wychowawcy klasy należą:
1) dobra znajomość zespołu klasowego, a także poszczególnych uczniów, ich sytuacji wychowawczej w rodzinie, warunków bytu oraz diagnozy i zaleceń zawartych w orzeczeniach poradni psychologiczno-pedagogicznej,
2) organizowanie opieki wychowawczej i koordynowanie pomocy socjalnej uczniom znajdującym się w najtrudniejszych sytuacjach życiowych,
3) współdziałanie z nauczycielami uczącymi w danej klasie w celu jednolitego oddziaływania pedagogicznego na uczniów,
4) organizowanie opieki dydaktycznej i pomocy uczniom mającym trudności w nauce w celu uzupełnienia braków w wiadomościach i umiejętnościach,
5) ścisła współpraca z psychologiem, pedagogiem, reedukatorem, logopedą i rehabilitantem,
6) utrzymanie stałych i systematycznych kontaktów z rodzicami bądź prawnymi opiekunami uczniów w celu informowania ich o postępach w nauce, zdobywania i przekazywania innych informacji o uczniach oraz wspólnego rozwiązywania problemów wychowawczych,
7) organizowanie i prowadzenie poradnictwa zawodowego wśród uczniów klas najwyższych i udzielanie pomocy w wyborze dalszych kierunków kształcenia,
8) czuwanie nad realizacją obowiązku szkolnego przez uczniów powierzonej jego opiece klasy,
9) zapoznanie uczniów i rodziców z regulaminem oceniania klasyfikowania i promowania oraz postanowieniami regulaminu szkolnego dotyczącymi kryteriów ocen z zachowania,
10) stwarzanie warunków dla prawidłowej pracy samorządu Uczniowskiego; współdziałania z tym samorządem i udzielanie mu pomocy w realizacji zadań,
11) dbanie o rozwój i zdrowie uczniów w szczególności o opiekę lekarską i higieniczną,
12) organizowanie życia zbiorowego klasy szczególnie w zakresie kultury, krajoznawstwa i turystki, rekreacji i wypoczynku, rozrywki i innych form zagospodarowania czasu wolnego uczniów,
13) organizowanie różnorodnych form aktywności społecznej uczniów w szkole i środowisku, stwarzanie warunków do pełnienia różnorodnych ról społecznych,
14) troska o ład i dyscyplinę uczniów oraz higienę i estetykę klasy,
15) prowadzenie dokumentacji związanej z czynnościami służbowymi wychowawcy klasy,
16) zapoznanie z organizacją pracy szkoły w danym roku szkolnym.
3. Formy spełnienia zadań nauczyciela – wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych Zespołu z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych.
4. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej w ciągu całego, trzyletniego cyklu nauczania opiekę wychowawczą winien sprawować jeden nauczyciel.
5. W uzasadnionych przypadkach jeżeli w zespole klasowym są uczniowie o sprzężonym upośledzeniu albo nadpobudliwym psychoruchowo dozwolone jest prowadzenie zajęć przez dwóch nauczycieli.

§ 26

1. Do kontaktów wychowawczych z rodzicami i opiekunami uczniów zobowiązani są:
1) wychowawcy klas – w zakresie całokształtu postępów i zachowania uczniów w szkole,
2) wszyscy nauczyciele w zakresie postępów w prowadzonym przedmiocie,
3) pedagog szkolny – jako koordynator oddziaływań wychowawczych na terenie szkoły.
2. Do szczególnych obowiązków w zakresie współpracy wychowawczej z rodzicami należą:
1) prowadzenie w miarę potrzeb wywiadów środowiskowych w domach rodzinnych (wychowawcy klas, pedagog szkolny),
2) kontakty osobiste na terenie szkoły, są do ich zobowiązani wszyscy nauczyciele,
3) pisemnie powiadamiać po przewidywanych stopniach niedostatecznych zobowiązani są nauczyciele przedmiotów i wychowawcy klas,
4) informowanie szkól macierzystych o nie realizowaniu przez uczniów obowiązku szkolnego – pedagog szkolny,
3. Do informowania Inspektorów ds. nieletnich i Sądu Rodzinnego o zaobserwowanej patologii w rodzinnych zobowiązani są:
1) pedagog szkolny,
2) Dyrektor szkoły.

§ 27

1. W ramach zespołu funkcjonuje biblioteka.
2. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy:
1) zaopatrzenie księgozbioru w nowe pozycje wydawnicze,
2) opracowanie i udostępnienie księgozbioru użytkownikom szkoły,
3) organizowanie i propagowanie czytelnictwa książek i czasopism wśród uczniów,
4) organizowanie i prowadzenie zajęć z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej.

§ 28

1)
1. W szkole działa świetlica, której organizację i zasady działania określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 lutego 1994 r.
2. Zajęcia świetlicowe organizowane są dla wszystkich uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy rodziców.
3. Do świetlicy przyjmowane są dzieci na podstawie zgłoszeń składanych przez rodziców lub opiekunów.
4. Czas pracy świetlicy trawa od 8.00 do 15.30
5. Świetlica prowadzi pozalekcyjne formy pracy wychowawczo - opiekuńczej
6. Wychowawcy świetlicy współpracują z nauczycielami i wychowawcami klas w zakresie pomocy w kompensowaniu braków dydaktycznych oraz pedagogiem szkolnym, otaczając opieka dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo.
7. Nadzór pedagogiczny nad pracą świetlicy sprawuje dyrektor lub zastępca dyrektora szkoły.
8. Pracownikami świetlicy są wychowawcy.
9. Dokumentacja świetlicy:
2) roczny plan pracy,
3) dzienniki zajęć,
4) regulamin świetlicy,
5) ramowy rozkład dnia.

§29

1. Zespół posiada stołówkę, która zapewnia uczniom możliwość kulturalnego, higienicznego spożycia ciepłego posiłku.
2. Odpłatność za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej ustala dyrektor szkoły z uwzględnieniem częściowego lub całkowitego zwolnienia uczniów z opłat, którzy potrzebują szczególnej opieki w zakresie żywienia

§ 30

Do zadań psychologa należy:
1) prowadzenie obserwacji nowo przyjętych dzieci w klasach młodszych, prowadzenie badań diagnostycznych (w miarę potrzeb) i ustalenie programu pracy korekcyjno- kompensacyjnej i innej z uczniami
2) prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej uczniów wymagających pomocy psychologicznej
3) prowadzenie orientacji i poradnictwa zawodowego dla uczniów klas VI szkoły podstawowej, III gimnazjalnej
4) prowadzenie badań diagnostycznych uczniów klas III gimnazjum nw celu ustalenia kierunku kształcenia zawodowego – sporządzanie opinii
5) współpraca z zespołem orzekającym poradni psychologiczno – pedagogicznej
6) współpraca z dyrektorem i nauczycielami szkoły
7) uczestniczenie w posiedzeniach rady pedagogicznej
8) podnoszenie kultury pedagogicznej rodziców
9) prowadzenie badań diagnostycznych i innych, uczniów wymagających rekwalifikacji orzeczenia

§ 31

Do zadań pedagoga należą:
1) organizowanie psychologicznej, pedagogicznej i innej pomocy specjalistycznej uczniom,
2) pomoc wychowawcom klasy w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych,
3) rozpoznawanie środowisk rodzinnych, szczególnie uczniów sprawiających trudności wychowawcze, udzielenie rad wychowawczych tym rodzicom,
4) organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, w tym uzyskanie funduszy na żywienie uczniów,
5) informowanie szkól macierzystych o nie realizowaniu obowiązku szkolnego przez uczniów z ich obwodu,
6) koordynowanie działań w zakresie orientacji i poradnictwa zawodowego uczniów,
7) współpraca z pedagogami szkól ogólnodostępnych, kuratorami Sądu Rodzinnego i Nieletnich oraz Inspektorem ds. Rodziny i Nieletnich Komendy Policji,
8) zapobieganie niedostosowaniu społecznemu uczniów, uzależnieniu, demoralizacji i innym,
9) prowadzenie zajęć terapeutycznych z uczniami wykazującymi zaburzenia w zachowaniu.

§ 32

1. Do zadań reedukatora należy:
1) kwalifikowanie uczniów do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznej,
2) wyrównanie dysharmonii rozwojowych i wytwarzania prawidłowych mechanizmów kompensacyjnych, aby zapewnić uczniom prawidłowe funkcjonowanie w sytuacjach szkolnych,
2. Zasady organizowania zajęć korekcyjno-kompensacyjnych określają odrębne przepisy

§ 33

1. Do zadań rehabilitanta należy:
1) diagnozowanie i kierowanie uczniów na zajęcia rehabilitacyjne z zakresu usprawniania funkcji motorycznych ,
2) likwidowanie bądź łagodzenie skutków niepełnosprawności ruchowej,
2. Zasady organizowania rehabilitacji określają odrębne przepisy

§ 34

1. Do zadań logopedy należą:
1) diagnozowanie i kierowanie uczniów na zajęcia rewalidacyjne z zakresu usuwania wad wymowy, w szczególności kierowanie uczniów na konsultacje specjalistyczne do laryngologa, foniatry, neurologa itp.,
2) likwidowanie bądź łagodzenie zaburzeń mowy powodujących zakłócenie komunikacji językowej i utrudniających naukę szkolną
2. Zasady organizowania zajęć logopedycznych określają odrębne przepisy

§ 35

Tygodniowy wymiar godzin pracy pedagoga, psychologa, reedukatora, logopedy i pracy biblioteki jest zatwierdzony w projekcie organizacji placówki na dany rok szkolny.

§ 36

1. Pracownicy administracji i obsługi pełnią funkcje pomocnicze, umożliwiające placówce prawidłowe pełnienie zadań statutowych
2. W/w pracowników zatrudnia dyrektor na zasadach przewidzianych w powszechnym prawie pracy.
3. Orientacyjne normy zatrudnienia, kwalifikacje oraz zasady wynagrodzenia określają przepisy prawa pracy
4. Pracownicy realizują zadania na podstawie indywidualnych zakresów czynności, uprawnień i odpowiedzialności ustalonych przez dyrektora
5. Pracownicy przestrzegają zasad BHP.

ROZDZIAŁ V

ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA


§ 37

1. Do szkoły mogą uczęszczać uczniowie od 7 roku życia do jej ukończenia, ale nie dłużej niż do ukończenia przez nich 24 lat.
2. Do szkoły specjalnej przyjmuje się osoby upośledzone umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym, które ukończyły gimnazjum i będą kontynuować naukę w oddziałach przysposabiających do pracy.
3. Podstawą przyjęcia do szkoły jest:
1) - orzeczenie Poradni Pedagogiczno — Psychologicznej
4. Nie przyjmuje się ponownie uczniów skreślonych z szkoły dyscyplinarnie.

§ 38

1. Szczegółową organizację nauczania, opieki rewalidacji i resocjalizacji w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Szkoły opracowany przez dyrektora na podstawie planu nauczania i wychowania do dnia 30 kwietnia każdego roku oraz zatwierdzony przez Kuratora Oświaty i Starostę Powiatowego w Sochaczewie do dnia 30 maja danego roku.
Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego szkoły Dyrektor Szkoły z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć, określający organizację zadań edukacyjnych.
2. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym programie nauczania uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych określonych mianem nauczania
3. Liczba uczniów w oddziale powinna wynosić
1) W oddziale dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim od 8 do 14 osób
2) W oddziale dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym od 6 do 8 osób
3) W oddziale dla uczniów z autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi od 2 do 4 osób
4) W oddziale dla uczniów oddziału rewalidacyjno - wychowawczego od 2 do 4 osób
5) W oddziale dla uczniów szkoły Przysposabiającej do Pracy od 6 do 8 osób
4. Gdy w zespole klasowym jest co najmniej jeden uczeń z niepełnosprawnością sprzężoną ilość uczniów w oddziale obniża się o dwóch uczniów.
5. Liczba uczniów w oddziale może być obniżona w uzasadnionych przypadkach za zgodą Organu Prowadzącego
6. Przy nauczaniu techniki i kultury fizycznej oddział może dzielić się na mniejsze grupy. Zasady tego podziału określają odrębne przepisy
7. Podstawową jednostką organizacyjną punktu filialnego jest zespół szkolny
8. Zespól szkolny stanowi grupa uczniów z różnych klas i jest odpowiednikiem klas łączonych
9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (choroba nauczyciela) dopuszczalne jest łączenie grup uczniów (również całych klas) i przekazanie jednemu nauczycielowi opieki nad całą grupą.

§ 39

1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym
2. Nauczyciele pracują w oparciu o programy i podręczniki zawarte w szkolnym zestawie. W przypadku braku podręcznika dla uczniów upośledzonych w stopniu lekkim, nauczyciel może wybrać inny podręcznik spośród ogólnodostępnych.
3. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. Przerwy między lekcjami nie mogą być krótsze niż 10 minut. Przerwa po trzeciej lekcji oraz po lekcjach, po których dzieci spożywają obiad wynosi 15 minut.
4. Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach I – III oraz oddziale przedszkolnym ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć.

§ 40

Szkoła w ramach rewalidacji indywidualnej prowadzi zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, gimnastykę korekcyjną, rehabilitację oraz zespoły socjoterapii, zajęcia SKS, chór i inne formy pracy pozalekcyjnej. Zasady organizacji tych zajęć i rekrutacji uczniów określają odrębne przepisy.

§ 41

Religia jako szkolny przedmiot nieobowiązkowy jest prowadzona dla uczniów, których rodzice sobie tego życzą:
1) życzenie wyrażane jest w najprostszej formie, nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może natomiast zostać zmienione
2) uczniowie nie korzystający z lekcji religii objęci są zajęciami opiekuńczo ¬wychowawczymi;
3) nauczanie religii odbywa się w oparciu o programy potwierdzone przez władze kościelne
4) nauczyciela religii zatrudnia dyrektor szkoły na podstawie imiennego, pisemnego skierowanego wydanego w przypadku Kościoła Katolickiego przez właściwego biskupa diecezjalnego lub zwierzchników kościołów w przypadku innych wyznań;
5) nauczyciel religii wchodzi w skład rady pedagogicznej, nie przyjmuje jednak obowiązków wychowawcy klasy;
6) nauczyciel religii ma prawo do organizowania spotkań z rodzicami swoich uczniów, wcześniej ustalając z dyrektorem szkoły termin i miejsce planowanego spotkania;
7) nauczyciel religii ma obowiązek wypełniania dziennika szkolnego;
8) nauka religii odbywa się w wymiarze dwóch godzin tygodniowo;
9) ocena z religii umieszczana jest na świadectwie szkolnym;
10) ocena z religii nie ma wpływu na promowanie ucznia do następnej klasy;
11) ocena z religii jest wystawiana wg regulaminu oceniania przyjętego przez szkołę;
12) uczniowie uczęszczający na lekcje religii, uzyskują trzy kolejne dni zwolnienia z zajęć szkolnych w celu odbycia rekolekcji wielkopostnych;
13) nadzór pedagogiczny nad nauczaniem religii, w zakresie metodyki nauczania i zgodności z programem prowadzi dyrektor szkoły oraz pracownicy nadzoru pedagogicznego.

§ 42

1. Zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów określają odrębne przepisy (załącznik 5).
2. Szczegółowe kryteria oceny zachowania ucznia ustala załącznik 5.
3. W stosunku do uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim stosuje się ocenę opisową, która min. powinna zawierać element wyrażony cyfrą.
4. W stosunku do uczniów klas I – III stosuje się ocenę opisową (załącznik 5).
5. System oceniania opisowego wewnątrzszkolnego regulują odrębne przepisy(załącznik5).

ROZDZIAŁ VI.

UCZNIOWIE


§ 43

1. Uczniami Zespołu są uczniowie niepełnosprawni intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim skierowane na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej i wniosku rodziców (opiekunów prawnych)
2. Uczniowie niepełnosprawni intelektualnie w stopniu lekkim obowiązani są do noszenia jednolitego stroju na terenie szkoły, jeżeli zadecyduje o tym Rada Rodziców w porozumieniu z dyrektorem szkoły.
3. Jednolity strój nie obowiązuje uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym.
4. Program wychowawczy szkoły określa odrębny załącznik

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW

§ 44

1. Uczeń ma prawo do:
1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami współczesnej pedagogiki oraz higieny pracy umysłowej,
2) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę i poszanowanie godności,
3) troskliwego i życzliwego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym, rewalidacyjnym i resocjalizacyjnym,
4) swobody wyrażania myśli i przekonań światopoglądowych i religijnych —jeśli nie rani tym uczuć innych osób,
5) rozwijania zainteresowań podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych
6) jawnej i obiektywnej, sprawiedliwej oceny,
7) informacji o sposobach kontroli jego postępów w nauce,
8) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, biblioteki,
9) wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową.
2. Uczeń ma obowiązek przestrzegać ustaleń zawartych w statucie szkoły oraz innych regulaminach obowiązujących w szkole, a zwłaszcza:
1) systematycznie uczęszczać na zajęcia lekcyjne i warsztatowe,
2) aktywnie w miarę swoich możliwości uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych,
3) wykazywać się nabytymi wiadomościami i umiejętnościami,
4) dbać o wspólne dobro jakim jest majątek szkoły i w razie wyrządzonej szkody —
5) przyczyniać się do dobrej, życzliwej atmosfery i koleżeńskości w zespole klasowym.

NAGRODY I KARY

§45

1. Uczeń może otrzymać następujące nagrody:
1) pochwała wychowawcy klasy wobec klasy,
2) pochwała wobec całej społeczności uczniowskiej,
3) list pochwalny skierowany do rodziców,
4) nagroda rzeczowa, wyróżnienie na koniec roku szkolnego,
5) świadectwo z wyróżnieniem.
2. Uczeń może otrzymywać następujące kary:
1) upomnienie wychowawcy lub innego nauczyciela,
2) uwaga wpisana do dzienniczka ucznia,
3) wezwanie rodziców na rozmowę z wychowawcą klasy lub pedagogiem szkolnym,
4) upomnienie wobec całej społeczności uczniowskiej przez Dyrektora Szkoły z załączeniem pisemnej formy do akt osobowych ucznia,
5) nagana wobec całej społeczności uczniowskiej przez Dyrektora Szkoły z załączeniem pisemnej formy do akt osobowych ucznia,
6) list naganny Dyrektora Szkoły skierowany do rodziców ucznia (prawnych opiekunów).
7) zawieszenie ucznia bez możliwości uczęszczania na zajęcia edukacyjne w prawach ucznia przez Dyrektora Szkoły (czasowe — najwyżej 14 dni),
8) skreślenie z listy uczniów.
3. Pisemne odwołanie od nałożonej na ucznia kary Rodzice (prawni opiekunowie), Samorząd Szkolny, pedagog lub psycholog mogą złożyć w ciągu 7 dni od daty powiadomienia ich o karze do:
1) Dyrektora Szkoły w związku z karami określonymi w ust. 2, pkt 1-3,
2) Rady Pedagogicznej w związku z karami określonymi w ust. 2, pkt 4-6,
3) organu nadzorującego szkołę w związku z karą określoną w ust. 2, pkt 7.
4. Dyrektor Szkoły lub Rada Pedagogiczna w ciągu 7 dni powiadamia składających o sposobie jego rozpatrzenia i podjętej decyzji.
5.
§46

Wychowawca informuje rodziców uczniów o przyznanej nagrodzie, wyróżnieniu oraz karze.


§47


1. Skreślenie ucznia z listy uczniów może nastąpić w przypadkach:
1) notorycznego uchylania się od obecności na wszelkich obowiązkowych zajęciach wynikających z programu nauczania,
2) ustawicznego łamania regulaminu szkolnego i warsztatowego oraz postanowień statutowych w szczególności w przypadkach stanowiących zagrożenia dla innych (bójki, awantury, przemoc fizyczna i psychiczna), konflikt z prawem i zasądzenie wyroku
3) uchylania się od obowiązku szkolnego, np. wagary przekraczające 50% frekwencji,
2. Skreśleń z listy uczniów dokonuje Dyrektor Szkoły po przyjęciu przez radę Pedagogiczną stosownej uchwały i po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego.
3. Szczegółowe prawa i obowiązki ucznia oraz rodzaje stosowanych nagród i kar określa regulamin stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego statutu.

ROZDZIAŁ VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE


§ 48

Zespół używa pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 49

Zespól może ubiegać się o nadanie Imienia. Imię nadaje Kurator Oświaty na wniosek rady pedagogicznej i Rady Rodziców oraz Starosty Powiatowego w Sochaczewie

§ 50

Zespół może posiadać własny sztandar, godło oraz ceremoniał.

§ 51

Zespół prowadzi:
1) dokumentację kancelarii zgodnie z obowiązującymi instrukcjami kancelaryjnymi,
2) archiwum akt,
3) prowadzi i przechowuje dokumentację dotyczącą jej statutowej działalności, a w szczególności będącą podstawą wydawania świadectw, duplikatów i zaświadczeń określających poziom wykształcenia byłych uczniów szkoły.

§ 52

Zespół prowadzi obsługę finansowo-księgową swojej działalności oraz prowadzi gospodarkę finansową i materiałową, której zasady określają odrębne przepisy.

§ 53

PROCEDURY

1) Uczeń lub jego rodzice (opiekun) mają prawo wystąpić z wnioskiem do Dyrektora Zespołu o zmianę oceny z zachowania w ciągu 3 dni od powiadomienia go o otrzymanej ocenie. Dyrektor Zespołu ma 2 tygodnie na rozpatrzenie wniosku.
2) Uczeń , który ukończył 18 lat i za zgodą Kuratora Oświaty zostaje skreślony z listy uczniów może odwołać się do Kuratorium Oświaty za pośrednictwem Dyrektora Zespołu w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji
3) Wszystkie sprawy sporne pomiędzy nauczycielem, a uczniem będą rozpatrywane przez Dyrektora Zespołu.

Opracowano na podstawie:
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty(j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami)
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola i publicznych szkół (Dz. U. z 2001 Nr 61, poz. 624 ze zmianami)
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 ze zmianami)
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 1992 r. Nr 36, poz. 155 ze zmianami)
5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004 r. Nr 26, poz. 232 )
6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego(Dz. U. z 2002 r. Nr 46 , poz. 432 ze zmianami)
7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69)
8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 11, poz. 114)
9. Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez ZgromadzenieOgólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526 ze zmianami)
10. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U. z 2002 r. Nr 100, poz. 908)