Statut PP


STATUT SZKOŁY SPECJALNEJ
PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY
w ERMINOWIE


Spis rozdziałów:
Rozdz. I. Postanowienia ogólne.
Rozdz. II Cele i zadania szkoły.
Rozdz. III. Organy szkoły
Rozdz. IV. Organizacja nauczania i wychowanie w szkole.
Rozdz. V. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły.
Rozdz. VI. Zasady rekrutacji.
Rozdz. VII. Prawa i obowiązki uczniów.
Rozdz. VIII. Postanowienia końcowe

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE


§1

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi zwana dalej „Szkołą” „jest placówką publiczną dla młodzieży. Nauka trwa 3 lata.

§2

Siedziba Szkoły mieści się w Erminowie1.

§3

Organem prowadzącym szkołę jest Powiat Sochaczewski.

§4

W nazwie Szkoły umieszczonej na tablicy urzędowej, na świadectwie, legitymacjach oraz Pieczęciach, którymi opatruje się świadectwa pomija się określenie,, specjalna” i jest Szkoła Przysposabiająca do Pracy.
§5

Szkoła Przysposabiająca do Pracy funkcjonuje w Zespole Szkół Specjalnych w Erminowie.

§6

Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

§7

Zasady gospodarki finansowej określają odrębne przepisy.

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA SZKOŁY


§8


1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach wydanych na jej podstawie, koncentrując się na prowadzeniu działalności wychowawczej, opiekuńczej i dydaktycznej.
2. Szkoła przygotowuje młodzież do pracy zgodnie zjej psychofizycznymi możliwościami.
3. W oddziałach przysposabiających do pracy kształcenie ogólne realizuje się zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz zajęcia przysposabiające do pracy.
4. Program przysposobienia do pracy opracowuje nauczyciel z uwzględnieniem wybranych treści kształcenia, zawartych w podstawie programowej.
5. Przysposobienie do pracy może być organizowane w szkole albo poza szkoła, na podstawie umowy zawartej przez dyrektora szkoły, w szczególności ze szkołą prowadzącą kształcenie zawodowe, centrum kształcenia praktycznego, ośrodkiem dokształcania i doskonalenia zawodowego lub pracodawcą.

§9

Cele szkoły:
1) Celem szkoły jest rozwijanie autonomii ucznia niepełnosprawnego, jego personalizacja oraz socjalizacja, a w szczególności wyposażenie go — w ramach posiadanych przez niego realnych możliwości — w umiejętności i wiadomości, aby:
a) mógł porozumiewać się z otoczeniem w najlepszy sposób, werbalnie i pozawerbalnie, 4ą zdobył maksymalną niezależność życiową w zakresie zaspakajania podstawowych potrzeb życiowych,
b) był zaradny w życiu codziennym, adekwatnie do indywidualnego poziomu sprawności i umiejętności, oraz miał poczucie sprawności,
c) mógł uczestniczyć w różnych formach życia społecznego na równi z innymi członkami danej zbiorowości, znając i przestrzegając ogólnie przyjęte normy współżycia, zachowując prawo do swojej inności,
d) zdobył teoretyczne podstawy do pracy,
e) umiał wykorzystać czynności zawodowe
2) Wspomaganie wychowawczej roli rodziny
3) Sprawowanie opieki nad uczniami podczas:
a) zajęć lekcyjnych (1 nauczyciel na oddział)
b) zajęć warsztatowych
c) zajęć pozalekcyjnych
d) przerw śródlekcyjnych (zgodnie z harmonogramem dyżurów)
e) zajęć poza terenem szkoły, zgodnie z odrębnymi przepisami.
4) W realizacji celów i zadań szkoły współuczestniczą zakłady pracy oraz rodzice uczniów poprzez uczestniczenie w zebraniach klasowych, indywidualne kontakty z wychowawcą klasy i nauczycielami oraz pracę w Radzie Rodziców

§10

1. Szczegółowe cele i zadania wychowawcze szkoły określa program wychowawczy szkoły(załącznik )
2. Szkoła realizuje program profilaktyczny (załącznik
3. Program wychowawczy szkoły i program profilaktyki uchwala Rada Pedagogiczna po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców.

§11

1. W szkole prowadzone są zajęcia dodatkowe dla uczniów z uwzględnieniem ich potrzeb rozwojowych, w następujących formach:
1) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
2) zajęcia specjalistyczne; korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, rehabilitacyjne oraz inne o charakterze terapeutycznym
3) porady, konsultacje, warsztaty dla uczniów
4) zajęcia pozalekcyjne w formie kół zainteresowań i organizacji młodzieżowych

§12

1. Zadania szkoły.
1) Tworzenie właściwych warunków niezbędnych do zapewnienia uczniowi komfortu psychicznego, poczucia bezpieczeństwa i akceptacji, nawiązanie pozytywnego kontaktu emocjonalnego nauczyciela z uczniem.
2) Wypracowanie sposobów dokonywania oceny aktualnego funkcjonowania ucznia i na jej podstawie wytyczenie bądź korygowanie indywidualnego programu edukacyjnego.
3) Rozwijanie u ucznia motywacji do porozumiewania się z drugą osobą (rówieśnikiem, dorosłym), komunikowania potrzeb i Stanów emocjonalnych.
4) Tworzenie sytuacji edukacyjnych i wykorzystywanie sytuacji życiowych do rozwijania umiejętności komunikacyjnych uczniów, w tym także umiejętności czytania i pisania, jak również elementarnych umiejętności matematycznych.
5) Wdrażanie do samodzielnego wykonywania czynności związanych z samoobsług budzenie chęci pomocy innym, umożliwienie doznawania satysfakcji z osiąganej niezależności.
6) Konstruowanie sytuacji wychowawczych umożliwiających doświadczenia relacji społecznych, przygotowanie do pełnienia ról społecznych, wzmacnianie pozytywnych przeżyć związanych z pełnionymi rolami.
7) Uczenie zasad współistnienia społecznego (pomoc sąsiedzka i inne zachowania prospołeczne, poszanowanie godności osobistej drugiego człowieka, uprzejmość, życzliwość i inne).
8) Kształtowanie umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach społecznych, uczenie umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych.
9) Uczenie umiejętności kierowania swoim postępowaniem, rozwijanie umiejętności dokonywania wyborów i kształtowanie niezależności uczuciowej
10) Stwarzanie sytuacji sprzyjających poznawania otoczenia, w którym przebywa uczeń instytucji i obiektów, z których będzie w przyszłości korzystał.
11) Umożliwienie uczniowi udziału w różnorodnych wydarzeniach społecznych i kulturalnych w roli odbiorcy i twórcy kultury, uczenie przy tym wyrażania swoich przeżyć i emocji.
12) Przybliżanie tradycji i obyczajów lokalnych, narodowych, rozbudzanie poczucia przynależności do społeczności lokalnej, regionu, kraju.
13) Umożliwianie poznawania środowiska przyrodniczego, budzenia zainteresowania i szacunku dla otaczającej przyrody, wychowanie do życia w harmonii z przyrodą.
14) Wspieranie rozwoju sprawności psychofizycznej uczniów, prowadzenie zajęć niezbędnych do rozwoju psychoruchowego.
15) Organizowanie warunków do uprawniania przez uczniów różnych dyscyplin sportowych, udziału w zawodach sportowych, turystyce i krajoznawstwie.
16) Stwarzanie warunków do zdobywania umiejętności technicznych i wykorzystywanie ich w różnych sytuacjach życiowych. Umożliwianie korzystania z urządzeń technicznych, ułatwiających funkcjonowanie w życiu.
17) Zapewnienie uczniowi udziału w różnorodnych zajęciach rewalidacyjnych wspierających zgodnie ze wskazaniami zawartymi w wielospecjalistycznej ocenie jego rozwoju.
18) Przygotowanie do pracy i aktywnego udziału w życiu.
2. Stwarzanie możliwości korzystania z opieki pedagogicznej, psychologicznej i specjalnych form pracy dydaktycznej.

§13

1. W szkole obowiązuje wewnątrzszkolny system oceniania, uczniowie nie podlegają ocenianiu zewnętrznemu.
2. Dla każdego ucznia opracowuje się indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET) dostosowany do jego możliwości psychofizycznych.
3. Klasyfikowanie śródroczne ucznia polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustalenie ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania.
4. Klasyfikowanie końcoworoczne ucznia, polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania.
5. Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne śródroczne i końcoworoczne są ocenami opisowymi.
6. Ocena zachowania jest ocena opisową.
7. Uczeń może być nieklasyfikowany jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
8. Ucznia promuje się do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu (z rodzicami prawnymi opiekunami).
9. O ukończeniu szkoły przez ucznia postanawia na zakończenie klasy najwyższej Rada Pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia w porozumieniu (z rodzicami, prawnymi opiekunami).
10. Uczniowie Szkoły Specjalnej kończą edukację na poziomie przygotowania do pracy.
11. Ukończenie szkoły kończy otrzymanie świadectwa potwierdzającego przysposobienie do pracy.

§14

Szkoła organizuje opiekę i pomoc uczniom, którzy z przyczyn losowych, rodzinnych lub rozwojowych potrzebują wsparcia poprzez:
1) zapewnienie stałych nieodpłatnych posiłków,
2) objęcie szczególną opieka ze strony wychowawcy klasy, pedagoga i psychologa
3) współpracę z ośrodkami pomocy społecznej,
4) współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną

§15

1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci.
2. Rodzice mają prawo do:
1) znajomości programu wychowawczego i programu profilaktyki,
2) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów,
3) uzyskiwania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce,
4) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci,
5) wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy szkoły.
3. Rodzice są obowiązani do:
1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły,
2) współdziałania w egzekwowaniu regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne,
3) zapewnienia dziecku, stosownie do swoich możliwości warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych,
4. Cykliczne spotkania rodziców z wychowawcą klasy odbywają się w terminach:
1) wrzesień — informacja o organizacji roku szkolnego, programie nauczania, planach lekcji, obowiązkach ucznia, wzajemnych oczekiwaniach rodziców i nauczycieli,
2) listopad- informacja na temat bieżących wyników w nauce, frekwencji, miejsce ucznia w zespole klasowym, rokowań dotyczących klasyfikacji semestralnej, współpraca domu rodzinnego ucznia ze szkoła,
3) styczeń — przedstawienie wyników klasyfikacji śródrocznej, wyniki podjętych działań wychowawczych, opiekuńczych,
4) kwiecień — bieżąca analiza postępów ucznia w nauce, jego zachowanie, aktywność w różnych formach życia szkoły.
5. Inne — dodatkowe terminy spotkań z rodzicami, w zależności od potrzeb zespołu klasowego ustalają wychowawcy indywidualnie,
6. Obecność rodziców na zebraniach w terminach statutowych jest obowiązkowa.
7. Przeprowadzanie zebrań jest wywiązywaniem się szkoły z obowiązku informowania rodziców o postępach edukacyjnych i zachowaniu uczniów.

ROZDZIAŁ III

ORGANY SZKOŁY


§16

1. Organami szkoły
1) Dyrektor Szkoły
2) Rada Pedagogiczna
3) Rada Rodziców
4) Samorząd Uczniowski

§17

1. Szkołą kieruje Dyrektor Szkoły powoływany i odwoływany przez organ prowadzący szkołę na podstawie odrębnych przepisów.
2. Dyrektor Szkoły w szczególności:
1) kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz,
2) sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w szkole,
3) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących,
4) kieruje pracami Rady Pedagogicznej jako jej przewodniczący,
5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły, zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,
6) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
7) organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły.
3. Dyrektor Szkoły jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami.
4. Dyrektor Szkoły w szczególności decyduje w sprawach:
1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,
2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar nauczycielom i innym pracownikom szkoły,
3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii związków zawodowych, Rady Pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli pozostałych pracowników szkoły.
4) Dyrektor Szkoły w wykonaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną Samorządem Uczniowskim i Radą Rodziców.

§18

1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należą:
1) zatwierdzenie planów pracy szkoły,
2) zatwierdzenie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
3) podejmowanie uchwał w sprawach innowacji eksperymentów pedagogicznych,
4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,
5) podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących skreślenia z listy uczniów,
6) uchwalanie statutu szkoły.
2. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1) organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
2) projekt planu finansowego szkoły,
3) wnioski Dyrektora Szkoły o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i wyróżnień,
4) propozycje Dyrektora Szkoły w sprawach przyznania nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
3. Rada Pedagogiczna ustała szczegółowy regulamin swojej działalności.
4. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.

§19

1. Rada Rodziców pracuje zgodnie z ustalonym przez siebie regulaminem.
1) Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej i Dyrektora Szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.
2) W celu wspierania działalności statutowej szkoły Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.
3) Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa jej regulamin.

§20

1. Samorząd Uczniowski tworzą uczniowie szkoły.
2. Zasady wybierania i działania Samorządu Uczniowskiego określa regulamin uchwalony przez uczniów.
3. samorząd Uczniowski może przedstawić Dyrektorowi Szkoły, Radzie Pedagogicznej oraz „Radzie Rodziców wnioski i opinie dotyczące realizacji podstawowych praw uczniów, szczególności takich jak:
1) prawo do zapoznania z programem nauczania, jego celami, treściami i stawianymi przez li wymaganiami,
2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
3) prawo do organizowania życia szkolnego, właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwościami rozwijania własnych zainteresowań,
4) prawo do organizowania działalności kulturalnej, rozrywki i sportu

§21

1. Każdy z wymienionych w 16, ust 1 organów Szkoły ma prawo do swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach własnych kompetencji.
2. Regulaminy organów szkoły nie mogą być sprzeczne ze statutem szkoły.
3. Organy szkoły są zobowiązane do wzajemnego respektowania przyznanych kompetencji i uprawnień, informowania się o planowanych działaniach oraz podjętych decyzjach. Za wymianę informacji oraz organizację spotkań odpowiada Dyrektor Szkoły,
4. lub stron Dyrektor Szkoły po konsultacji odpowiednio z: Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim lub Radą Rodziców. Każdy wniosek musi być rozpatrzony, a decyzja podjęta nie później niż w ciągu jednego tygodnia.
5. W sprawach spornych między organami szkoły decyzję ostateczną wydaje:
1) w odniesieniu do regulaminu Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców — Dyrektor Szkoły.
2) W odniesieniu do pozostałych regulaminów — Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej,
3) spory kompetencyjne pomiędzy organami szkoły, o ile mediacje dwustronne nie przyniosą porozumienia w postępowaniu wstępnym, obligatoryjnie rozstrzygane są w formie decyzji przez:
a) organ nadzorujący — między Dyrektorem Szkoły a Radą Pedagogiczną
b) Radę Pedagogiczną— między Dyrektorem a Radą Rodziców lub Samorządem Uczniowskim.

ROZDZIAŁ IV

ORGANIZACJA SZKOŁY


§22


1. Nauka w Szkole Specjalnej Przysposabiającej do pacy trwa 3 lata,
2. Trzyletni cykl edukacyjny może ulec wydłużeniu o 1 rok.
3. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły Specjalnej jest oddział przysposobienia do pracy złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie szkoły uczą się wszystkich zajęć obowiązujących określonym planem szkoły.
4. Liczba uczniów w oddziale wynosi do 8 osób.
5. W przypadku, gdy co najmniej u jednego ucznia w oddziale występują niepełnosprawności sprzężone, bądź w innych określonych przypadkach liczba uczniów w oddziale może być niższa za zgodą organu prowadzącego.
6. Organizacją każdego roku szkolnego określają odrębne przepisy.

§23

1. Program przysposobienia do pracy opracowuje nauczyciel.
2. Zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia ogólnego, stanowiące realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego ustalonej dla szkoły specjalnej, są organizowane w oddziałach, a zajęcia edukacyjne w ramach przysposobienia do pracy także w zespołach międzyoddziałowych albo międzyszkolnych.
3. W uzasadnionych przypadkach poszczególne zajęcia edukacyjne w ramach przysposobienia do pracy mogą być prowadzone na terenie innych jednostek organizacyjnych, w szczególności centrów kształcenia ustawicznego, centrów kształcenia praktycznego, ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego, ii pracodawców, w indywidualnych gospodarstwach rolnych, oraz przez pracowników tych jednostek, na podstawie umowy zawartej pomiędzy szkołą specjalną a daną jednostką.

§24

1. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w innym wymiarze, nie dłuższym jednak niż 60 niinu, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć.

§25

1. Uczniowie korzystają ze zbiorów biblioteki Zespołu Szkół Specjalnych.
2. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę możliwości „ wiedzy o regionie.
3. Pomieszczenie biblioteki szkolnej umożliwiają gromadzenie i opracowywanie zbiorów, korzystanie z tych zbiorów, a także prowadzenie przysposobienia czytelniczo- informacyjnego uczniów, w grupach bądź oddziałach.
4. Godziny pracy biblioteki szkolnej umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.
5. Nauczyciel bibliotekarz realizując swoje zadania, w szczególności:
1) gromadzi, zgodnie z potrzebami czytelników, zbiory biblioteki, dokonując ich ewidencji oraz opracowania bibliotecznego.
2) gromadzi czasopisma popularnonaukowe, pedagogiczne, środki audiowizualne (slajdy, taśmy magnetofonowe),
3) udostępnia zbiory biblioteki w formie wypożyczeń,
4) rozbudza i rozwija potrzeby czytelnicze uczniów,
5) udziela pomocy nauczycielom w ich pracy dydaktycznej
6) przeprowadza analizy stanu czytelnictwa
7) systematycznie zabezpiecza zbiory przed zbyt szybkim zużyciem

§26

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły, opracowany przez Dyrektora szkoły najpóźniej do 30 kwietnia każdego roku, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania oraz planu finansowego szkoły. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku.
2. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników szkoły, w tym liczbę pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólna liczbę godzin przedmiotów i innych obowiązkowych zajęć nadobowiązkowych, w tym kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych, finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę, oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli.
3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły Dyrektor szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający ilość obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych.

§ 27

Religia jako szkolny przedmiot nieobowiązkowy jest prowadzona dla uczniów, których rodzice sobie tego życzą:
1) życzenie wyrażane jest w najprostszej formie, nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może natomiast zostać zmienione
2) uczniowie nie korzystający z lekcji religii objęci są zajęciami opiekuńczo ¬wychowawczymi;
3) nauczanie religii odbywa się w oparciu o programy potwierdzone przez władze kościelne
4) nauczyciela religii zatrudnia dyrektor szkoły na podstawie imiennego, pisemnego skierowanego wydanego w przypadku Kościoła Katolickiego przez właściwego biskupa diecezjalnego lub zwierzchników kościołów w przypadku innych wyznań;
5) nauczyciel religii wchodzi w skład rady pedagogicznej, nie przyjmuje jednak obowiązków wychowawcy klasy;
6) nauczyciel religii ma prawo do organizowania spotkań z rodzicami swoich uczniów, wcześniej ustalając z dyrektorem szkoły termin i miejsce planowanego spotkania;
7) nauczyciel religii ma obowiązek wypełniania dziennika szkolnego;
8) nauka religii odbywa się w wymiarze dwóch godzin tygodniowo;
9) ocena z religii umieszczana jest na świadectwie szkolnym;
10) ocena z religii nie ma wpływu na promowanie ucznia do następnej klasy;
11) ocena z religii jest wystawiana wg regulaminu oceniania przyjętego przez szkołę;
12) uczniowie uczęszczający na lekcje religii, uzyskują trzy kolejne dni zwolnienia z zajęć szkolnych w celu odbycia rekolekcji wielkopostnych;
nadzór pedagogiczny nad nauczaniem religii, w zakresie metodyki nauczania i zgodności z programem prowadzi dyrektor szkoły oraz pracownicy nadzoru pedagogicznego..

ROZDZIAŁ V

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY


§28

1. W szkole zatrudnia się:
1) pracowników pedagogicznych,
2) pracowników administracyjnych i pracowników obsługi.
2. Szczegółowe zadania pracowników określa regulamin pracy.
Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników szkoły określają odrębne przepisy.

§29

1. Do zadań nauczycieli należy:
1) odpowiedzialność za bezpieczeństwo czniów,
2) dbałość o prawidłowy przebieg procesu dydaktyczno-wychowawczego,
3) dbałość o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkole,
4) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich uzdolnień oraz zainteresowań
5) bezstronność i obiektywizm w ocenianiu oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów,
6) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych,
7) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej,
8) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej
2. Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych mogą tworzyć zespół przedmiotowy.
3. W szkole działają w ramach wewnątrz szkolnego systemu doskonalenia nauczycieli:
1) zespół samokształceniowy nauczycieli przedmiotów ogólnych,
2) zespół samokształceniowy nauczycieli przedmiotów przysposabiających do pracy (zajęć praktycznych)
4. Praca zespołu przedmiotowego kieruje powołany przez Dyrektora Szkoły — przewodniczący zespołu.
5. Cele i zadania zespołu samokształceniowego nauczycieli:
1) organizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów nauczania,
2) korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych,
3) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów,
4) organizowanie wewnątrz szkolnego systemu doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli,
5) współdziałanie w organizowaniu sal lekcyjnych przedmiotowych, warsztatowych oraz uzupełnianie i gromadzenie ich wyposażenia w pomoce dydaktyczne,
6) opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich programów nauczania,
7) opiniowanie innowacji i eksperymentów pedagogicznych

§30

1. Zadania i obowiązki psychologa szkolnego
1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów, w tym diagnozowanie potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron ucznia,
2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, określenia odpowiednich form pomocy psychologiczno —pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców i nauczycieli,
3) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
4) zapewnienie uczniom doradztwa w zakresie przysposobienia do pracy
5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym i poza — szkolnym ucznia,
6) wspieranie wychowawców klas oraz zespołów wychowawczych i innych zespołów problemowo- zadaniowych w działaniach wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki.

§31

1. Zadania i obowiązki pedagoga szkolnego
1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,
2) określanie form i sposobów udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, do rozpoznanych potrzeb,
3) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno- pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli
4) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli,
5) wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających z programu profilaktyki,
6) planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie zmiany przez uczniów zawodu,
7) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

§32

1. Do zadań logopedy należy w szczególno:
1) przeprowadzenie badań wstępnych, w celu ustalenia stanu mowy uczniów, w tym mowy głośnej i pisma,
2) diagnozowanie logopedyczne oraz —odpowiednio do jego wyników- organizowanie pomocy logopedycznej,
3) prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i w grupach dzieci, u których stwierdzono nieprawidłowości w rozwoju mowy głośnej i pisma,
4) organizowanie pomocy logopedycznej dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, przy ścisłej współpracy z pedagogami i nauczycielami prowadzącymi zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
5) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno- pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
6) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia,
7) wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki.

§33

1. Czas i organizację służby zdrowia w szkole określają odrębne przepisy.

§34
1. Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w danym oddziale.
2. Zadaniem wychowawcy klasy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:
1) prowadzenie zajęć dydaktycznych w określonym wymiarze godzin oraz w wymiarze nadliczbowych jeżeli wymaga tego interes szkoły
2) prowadzenie i aktualizowanie dokumentacji szkolnej,
3) współdziałanie z rodzicami, nauczycielami (zajęć praktycznych) i nauczycielami nauczającymi w danej klasie w celu osiągnięcia jak najlepszych wyników dydaktyczno- wychowawczych,
4) korzystanie z porad i pomocy pedagoga szkolnego,
5) dbanie o wysoką frekwencję zespołu klasowego w szkole,
6) analizowanie przyczyn absencji i podejmowanie działań ją zmniejszających,
7) czynne włączanie uczniów (w zależności od potrzeb także rodziców) do prac społecznie użytecznych na rzecz klasy, szkoły, środowiska,
8) uczestniczenie wraz z młodzieżą w różnorodnych formach życia szkoły,
9) dbanie wraz z uczniami o wygląd i estetykę przydzielonej sali, pracowni, rejonu,
10) ponoszenie odpowiedzialności materialnej za powierzony sprzęt i mienie społeczne szkoły.
3. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby nauczyciel wychowawca opiekował się danym oddziałem przez cały okres kształcenia w szkole.
4. Uczniowie lub rodzice mogą wnioskować do Dyrektora Szkoły o odwołanie nauczyciela - wychowawcy w przypadku, kiedy 213 uczniów lub rodziców danej klasy uważa, że wychowawca nie sprawuje nad nimi należytej opieki, odmawia pomocy, o którą zabiegają lub jego stosunek do uczniów jest lekceważący i obraźliwy.
5. Umotywowane wnioski powinny mieć formę pisemną.
6. Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego udziela pisemnej odpowiedzi w ciągu 14 dni.
7. Rodzice oraz uczniowie od decyzji Dyrektora Szkoły mogą odwołać się do organu nadzorującego szkołę.

§35

1. Przypadki uczniów sprawiających problemy wychowawcze rozpatrują członkowie zespołu opiekuńczo- wychowawczego, w skład którego wchodzą:
1) Dyrektor
2) pedagog

ROZDZIAŁ VI

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW


§36

1. Do szkoły mogą uczęszczać uczniowie od 15 roku życia do jej ukończenia, ale nie dłużej niż do ukończenia przez nich 24 lat.
2. Do szkoły specjalnej przyjmuje się osoby niepełnosprawnie intelektualne w stopniu umiarkowanym i znacznym, które ukończyły gimnazjum i będą kontynuować naukę w oddziałach przysposabiających do pracy.
3. Podstawą przyjęcia do szkoły jest:
1) orzeczenie Poradni Pedagogiczno — Psychologicznej
2) zaświadczenie lekarskie
3) świadectwo ukończenia gimnazjum dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym
4. Nie przyjmuje się ponownie uczniów skreślonych z szkoły dyscyplinarnie.

ROZDZIAŁ VII

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW


§ 37

1. Uczeń ma prawo do:
1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami współczesnej pedagogiki oraz higieny pracy umysłowej,
2) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę i poszanowanie godności,
3) troskliwego i życzliwego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym, rewalidacyjnym i resocjalizacyjnym,
4) swobody wyrażania myśli i przekonań światopoglądowych i religijnych —jeśli nie tym dobra innych osób,
5) rozwijania zainteresowań podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych
6) jawnej i obiektywnej, sprawiedliwej oceny,
7) informacji o sposobach kontroli jego postępów w nauce,
8) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, biblioteki,
9) wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową.
2. Uczeń ma obowiązek przestrzegać ustaleń zawartych w statucie szkoły oraz innych regulaminach obowiązujących w szkole, a zwłaszcza:
1) systematycznie uczęszczać na zajęcia lekcyjne i warsztatowe,
2) usprawiedliwiać nieobecności na zajęciach lekcyjnych zgodnie z przepisami,
3) aktywnie w miarę swoich możliwości uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych,
4) wykazywać się nabytymi wiadomościami i umiejętnościami,
5) dbać o wspólne dobro jakim jest majątek szkoły i w razie wyrządzonej szkody —
5) przyczyniać się do dobrej, życzliwej atmosfery i koleżeńskości w zespole klasowym.
6) nie używać telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych podczas zajęć lekcyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami (załącznik 4).

NAGRODY I KARY

§38


1. Uczeń może otrzymać następujące nagrody:
1) pochwała wychowawcy klasy wobec klasy,
2) pochwała wobec całej społeczności uczniowskiej,
3) list pochwalny skierowany do rodziców,
4) nagroda rzeczowa, wyróżnienie na koniec roku szkolnego,
5) świadectwo z wyróżnieniem.
2. Uczeń może otrzymywać następujące kary:
1) upomnienie wychowawcy lub innego nauczyciela,
2) uwaga wpisana do dzienniczka ucznia,
3) wezwanie rodziców na rozmowę z wychowawcą klasy lub pedagogiem szkolnym,
4) upomnienie wobec całej społeczności uczniowskiej przez Dyrektora Szkoły z załączeniem pisemnej formy do akt osobowych ucznia,
5) nagana wobec całej społeczności uczniowskiej przez Dyrektora Szkoły z załączeniem pisemnej formy do akt osobowych ucznia,
6) list naganny Dyrektora Szkoły skierowany do rodziców ucznia (prawnych opiekunów).
7) zawieszenie ucznia bez możliwości uczęszczania na zajęcia edukacyjne w prawach ucznia przez Dyrektora Szkoły (czasowe — najwyżej 14 dni),
8) skreślenie z listy uczniów.
3. Pisemne odwołanie od nałożonej na ucznia kary Rodzice (prawni opiekunowie), Samorząd Szkolny, pedagog lub psycholog mogą złożyć w ciągu 7 dni od daty powiadomienia ich o karze do:
1) Dyrektora Szkoły w związku z karami określonymi w ust. 2, pkt 1-3,
2) Rady Pedagogicznej w związku z karami określonymi w ust. 2, pkt 4-6,
3) organu nadzorującego szkołę w związku z karą określoną w ust. 2, pkt 7.
4. Dyrektor Szkoły lub Rada Pedagogiczna w ciągu 7 dni powiadamia składających o sposobie jego rozpatrzenia i podjętej decyzji.
§39
Wychowawca informuje rodziców uczniów o przyznanej nagrodzie, wyróżnieniu oraz karze.
§40

1. Skreślenie ucznia z listy uczniów może nastąpić w przypadkach:
1) notorycznego uchylania się od obecności na wszelkich obowiązkowych zajęciach wynikających z programu nauczania,
2) ustawicznego łamania regulaminu szkolnego i warsztatowego oraz postanowień statutowych w szczególności w przypadkach stanowiących zagrożenia dla innych (bójki, awantury, przemoc fizyczna i psychiczna), konflikt z prawem i zasądzenie wyroku
3) uchylania się od obowiązku szkolnego, np. wagary przekraczające 50 frekwencji,
2. Skreśleń z listy uczniów dokonuje Dyrektor Szkoły po przyjęciu przez radę Pedagogiczną stosownej uchwały i po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego.
3. Szczegółowe prawa i obowiązki ucznia oraz rodzaje stosowanych nagród i kar określa regulamin stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego statutu.

ROZDZIAŁ VIII

Postanowienia końcowe


§41


1. Szkoła specjalna, w tym szkoła wchodząca w skład zespołu szkół, używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Pieczęć urzędowa szkoły specjalnej wchodzącej w skład zespołu szkół zawiera nazwy tego zespołu.

§42

1. Szkoła może posiadać własny sztandar, godło oraz ceremoniał.

§43

Szkoła może ubiegać się o nadanie imienia. Imię szkole nadaje organ prowadzący szkołę na wniosek Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.

§44

1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Zasady gospodarki finansowej szkoły specjalnej określają odrębne przepisy.

Podstawa prawna Statutu Szkoły Specjalnej:
1) Ustawa z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. Nr 67 z 1996 r., poz. 329 z późn. zmianami) oraz przepisy wykonawcze wydane na podstawie w/w ustawy.
2) Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela, z późniejszymi zmianami.
Opracowano na podstawie:
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty(j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami)
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola i publicznych szkół (Dz. U. z 2001 Nr 61, poz. 624 ze zmianami)
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 ze zmianami)
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 1992 r. Nr 36, poz. 155 ze zmianami)
5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004 r. Nr 26, poz. 232 )
6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego(Dz. U. z 2002 r. Nr 46 , poz. 432 ze zmianami)
7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69)
8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 11, poz. 114)
9. Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez ZgromadzenieOgólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526 ze zmianami)
10. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U. z 2002 r. Nr 100, poz. 908)