O nas


Uczęszcza do nas 132 uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim.
W skład naszego Zespołu Szkół wchodzi:


 • wczesne wspomaganie rozwoju
 • oddział przedszkolny
 • szkoła podstawowa
 • gimnazjum
 • klasy dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym
 • klasy dla dzieci z autyzmem
 • oddział rewalidacyjny
 • oddział przyszpitalny
 • szkoła przysposabiająca do pracy
Nasza placówka jest świetnie wyposażona w pomoce naukowe pozyskane z funduszu europejskiego, m.in. posiadamy:


 •   Salę Doświadczeń Światła do polisensorycznej stymulacji wykorzystywanej w terapii dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością
 • Salę Rehabilitacyjną
 • Wczesne Wspomaganie Rozwoju
 • Pracownię komputerowąW roku szkolnym 2010/2011 szkoła poszerzyła ofertę o kompleksowe działania z zakresu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka w wieku od 2 do 7 lat (dla dzieci posiadających opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej), a od roku 2011/2012 o oddział przedszkolny.
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka pozwoli na:


 • Lepsze wykorzystanie możliwości rozwojowych dziecka.
 • Rozwijanie kompetencji komunikacyjnej dziecka.
 • Uzyskanie pełnej dojrzałości do podjęcia obowiązków szkolnych.
 • Zapobieganie trudnościom w funkcjonowaniu dziecka w przedszkolu i szkole.
 • Uzyskanie przez dziecko umiejętności, których nie nabyłoby bez pomocy.

W szkole podstawowej funkcjonuje sześć klas. Uczęszczają do nich dzieci z autyzmem i różną niepełnosprawnością. W naszej szkole działa również oddział rewalidacyjny. Uczęszczają do niego dzieci niepełnosprawne intelektualnie w stopniu głębokim oraz ze sprzężoną niepełnosprawnością.

W gimnazjum nauka trwa trzy lata. Przy gimnazjum powstały klasy dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym.
Uczniowie tych klas biorą aktywny udział w życiu szkoły. Praca dydaktyczno-wychowawcza polega na opracowaniu indywidualnego programu nauczania dla każdego dziecka w oparciu o kompleksową diagnozę pedagogiczną.

W 2004 r. powstała Szkoła Przysposabiająca do Pracy. Uczą się w niej osoby niepełnosprawne intelektualne w stopniu umiarkowanym z terenu całego powiatu.

W naszej szkole w ramach zajęć pozalekcyjnych odbywają się zajęcia sportowe i wokalno-muzyczne. Działa również kółko teatralne, plastyczne, taneczne, redakcyjne, wolontariat. Dzieci bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach. Przy zespole działa również sprawnie Samorząd Uczniowski, który organizuje wiele imprez min. Dzień Dziecka, dyskoteki z poczęstunkiem, ogniska, konkursy.

Nauczyciele z naszej placówki również prowadzą lekcje w szkole przyszpitalnej. Edukacja obejmuje treści dydaktyczne, wychowawcze i terapeutyczne zgodnie z zasadami pedagogiki terapeutycznej uwzględniającej naczelne zasady kształcenia specjalnego. Zajęcia odbywają się w sali lekcyjnej odpowiednio przystosowanej lub przy łóżku pacjenta. Wolne chwile dzieci i młodzież wykorzystują na pracę i relaks z komputerem.

W zespole zatrudnionych jest 51 osób: są to pracownicy pedagogiczni, administracji i obsługi. Dyrektorem jest p. Renata Karaś.

Kadra pedagogiczna składa się z 34 osób, posiadających wykształcenie wyższe magisterskie
z zakresu oligofrenopedagogiki. Wielu nauczycieli ma ukończone studia podyplomowe lub są w trakcie ich realizacji.
Nauczyciele naszej szkoły pracują według programów zaleconym przez MEN, jak również samodzielnie opracowanych, dostosowanych do umiejętności i możliwości uczniów.